Tietoa meistä

Energianlähteet ja päästöt

Energiapolarin myymästä sähköstä 60 % on tuotettu hiilidioksidivapaasti uusiutuvilla energianlähteillä tai ydinvoimalla. Lappilaisen turpeen ja muiden fossiilisten osuus on 40 %. Uusiutuvista energialähteistä vesivoima ja tuulivoima tuotetaan lappilaisilla voimalaitoksilla.

Energiapolar Oy:n myymän sähkön energialähteet 2017

 • Uusiutuvat energianlähteet 18 %
 • Fossiiliset energianlähteet ja turve 40 %
 • Ydinvoima 42 %
 • Hiilidioksin ominaispäästöt olivat 251 g / kWh
 • Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,15 mg / kWh

Eri tuotantomuotojen keskeiset ympäristövaikutukset

Vesivoima

  • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
  • maisemalliset vaikutukset
  • kasvillisuus ja kalat saattavat kärsiä
  • veden pinnan korkeuden vaihtelu

Tuulivoima

  • ei päästöjä eikä jätteitä veteen, maaperään eikä ilmaan
  • maisemalliset haitat ja melu
  • lintukuolemat, lintujen käyttäytymisen muutokset

Puu

  • hiilidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt

Öljy, kivihiili, turve

  • hiilidioksidi-, rikkidioksidi, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, tuhka
  • uusiutumattomien luonnonvarojen kuluminen
  • turve voidaan määritellä hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi

Maakaasu

  • alhaiset hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöt verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin

Ydinvoima

 • maisemavaikutukset, käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvät riskit, lauhdevesien mahdolliset vaikutukset vesistöön.